27.04.2006 INFO: Pracovní poradenství na Slovensku

Pilotní program pracovního poradenství, realizovaný v rámci Iniciativy Equal pod názvem Centrá lokálneho pracovného poradenstva – nová služba pre marginalizované skupiny, si klade za cíl podpořit integrovat služby pracovního poradenství do slovenského systému sociálních služeb.

Program je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci aktivit projektu usilujeme zejména o vytvoření funkční sítě pracovně – poradenských center, propojených společnou databází klientů a potenciálních zaměstnavatelů, umožňující efektivně vyhledávat pracovní příležitosti pro zájemce z dané lokality nejen v nejbližším okolí, ale i v rámci širokého regionu, státu, resp. EU. Zmíněná poradenská centra poskytují své služby klientům nejen v konkrétní obci, snaží se nabídkou zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem oslovit i nezaměstnané ve svých spádových oblastech.

Idea pracovního poradenství vychází z aktivního zájmu klientů; těm je nabízena možnost bezplatné podpory při hledání práce – ne však její zprostředkování. Klienti tak mají možnost získat informace o konkrétních volných pracovních pozicích, vhodných pro jejich kvalifikaci či pracovní zkušenost, mají možnost si za podpory poradce domluvit schůzku se zaměstnavatelem, případně mohou využít doprovodu poradce na pracovní pohovor. Domníváme se, že aktivita samotných klientů, směřující k získání zaměstnání je základní podmínkou pro budoucí udržení získané pozice.

Jednotlivá poradenská centra jsou zřizována nevládními organizacemi, dlouhodobě působícími v daných lokalitách. Pracovní poradenství tedy tvoří další ze služeb či aktivit, které nabízejí svým klientům. To, že jsou jednotlivé organizace a jejich pracovníci v lokalitách již známí, pomáhá mimo jiné i zvyšovat důvěru klientů ke službě pracovního poradenství.

Služba pracovního poradenství pro nás představuje určitou nadstavbu nad současným systémem sociálních služeb. Jako takovou ji chceme v závěru projektu prezentovat a v případě zájmu i rozšířit s podporou institucí státní správy. Pracovní poradenství je dle našich představ určené pro lokality s fungujícími službami komunitní (terénní) sociální práce a dalšími službami určenými sociálně vyloučeným obyvatelům (na Slovensku např. zdravotní asistenti v romských osadách, asistenti učitele, komunitní centra). Služba pracovního poradenství vyžaduje určitou míru předchozí zkušenosti z obou stran – klienta i poskytovatele služby. Ze strany klienta předpokládáme především určitou míru sociálních kompetencí a základních zručností, umožňujících mu zaměstnání nejen získat, ale i si ho udržet. O profesionálních kompetencích pracovního poradce se zde nebudeme rozepisovat. Jedná se tedy o službu do jisté míry „elitářskou“ – tedy v tom smyslu, že jejím cílem není oslovit co nejširší možnou skupinu klientů, ale pracovat s těmi, kterým podpora při hledání zaměstnání může přinést skutečnou změnu ve zlepšování kvality jejich života a života jejich rodiny.

Vedle služby pracovního poradenství provozujeme v rámci projektu i další aktivity zaměřené a zlepšování sociálních kompetencí a zručností klientů. Jednu z nich je například tréninková dílna, nabízející turnusové pobyty klientům jednotlivých poradenských center. Kromě samotné činnosti v dílně, kde mají klienti možnost osvojit si nové zručnosti zejména při práci se dřevem, simuluje pobyt v cizím prostředí s pravidelnou docházkou do „práce“ reálné situace, spojené se zaměstnáním. Snažíme se zejména obnovovat základní pracovní návyky – dodržování pracovní doby, koncentraci na daný úkol, atp.

Nadstavbou projektu je snaha o prosazení myšlenky pracovního poradenství ve výše zmíněných intencích. Usilujeme o rozšíření této myšlenky na úrovni krajských, resp. státních institucí tak, abychom připravili prostor k zavedení pracovního poradenství do systému sociálních služeb (na Slovensku v současnosti zřizovaných státem). Jednotlivá centra úzce spolupracují s lokálními úřady práce a sociálních věcí, pracovní skupina expertů má za cíl vytvořit koncepci systému pracovního poradenství, prezentujeme myšlenku této služby na různých konferencích a odborných setkáních. Součástí našich snah je i úsilí o snižování diskriminace dlouhodobě nezaměstnaných a Romů na slovenském pracovním trhu a podpora využívání opatření, definovaných antidiskriminačním zákonem.

Aktivity projektu fungují od léta 2005, celý projekt bude ukončen v prosinci 2007. Do jeho realizace je zapojeno 5 slovenských nevládních organizací – Nadácia Milana Šimečku, Člověk v tísni, pobočka Slovensko, Kolpingovo dielo na Slovensku, Asociácia terénnych a sociálnych pracovníkov a Ľudia a perspektíva. Pracovně – poradenská centra, zapojená do společné sítě v současnosti fungují v 6 lokalitách – Zborov, okr. Bardejov (provozuje Člověk v tísni), Kežmarok (provozuje o.s. Komunita miesto pre každého), Hermanovce, okr. Prešov (provozuje Nadácia M. Šimečku), Lipany, okr. Sabinov (provozuje Arcidiecézna Charita Košice ve spolupráci s Člověkem v tísni), Vranov n. Topľou (provozuje o.s. KVO Roma – Východ) a Nižný Žipov, okr. Trebišov (provozuje o.s. Za spolužitie). K síti je připojeno i osm obcí s komunitními sociálními pracovníky, kteří vyhledávají potenciální klienty v obcích mimo dosah fungujících poradenských center.

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách www.clovekvtisni.sk .


Ondřej Poduška
© Člověk v tísni, o.p.s.