25.08.2009 Novinka: Workshop workshopů

info_ww.gifDne 26.8. se v prostorách Univerzity Karlovy v Jinonicích uskuteční otevřený workshop zaměřený na kariérní poradenství. Jedná se o "ochutnávku" dosavadních workshopů realizovaných společnostmi Člověk v tísni a Tady a teď.

 


Člověk v Tísni, o.p.s

 uvádí


 

WORKSHOP - workshopů

aneb

Prezentace aktivit programu Kariérní poradenství

 


Praha, 26.8. 2009

 

 

 

O Kariérním a pracovním poradenství

Od ledna 2006 realizuje společnost Člověk v tísni o.p.s. program Pracovního poradenství, který je zaměřen na podporu osob se ztíženým přístupem na otevřený trh práce. Cílová skupina je převážně tvořena Romy ohroženými sociálním vyloučením, kteří mají ztížený přístup k institucionální pomoci a to jak státní, tak nestátní. Program se zaměřuje na poskytování poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů, na zprostředkování zaměstnání, atd.

Při realizaci projektu vycházíme z dlouhodobé zkušenosti a ze systematické práce v cílovém prostředí. Poradenské aktivity a provázanost místně dostupných služeb zvyšuje účinnost intervencí ve prospěch cílových skupin klientů a zlepšuje se tak dostupnost aktivit pro klienty programu. Koordinace aktivit v oblasti sociálních služeb a specializovaného poradenství je jedna z mála možností, jak vytvořit základ pro komplexní služby, které by vedly k podpoře zaměstnanosti a autonomii klientů a jejich rodin. Tato provázanost v současné době neexistuje, popřípadě není dostačující. 

Od února 2008 byl program rozšířen o kariérní poradenství a v současné době se celý program nazývá: Kariérní a pracovní poradenství. Toto rozšíření je přirozeným důsledkem neustále se zvyšující kvalifikační náročnosti trhu práce v důsledku úspěšné ekonomické transformace. Do budoucna lze předpokládat na základě mnoha ekonomických analýz, že pracovních příležitostí pro nekvalifikované bude ubývat a proto je potřeba soustředit maximální podporu do oblasti zvyšování kvalifikace. Kariérní poradci se primárně zaměřují na prevenci předčasného ukončení procesu vzdělávání v posledních ročnících základních škol.


Více informací o programu Kariérní a pracovní poradenství naleznete na

www.kappo.cz

 

Informace o spol. Člověk v tísni, o.p., naleznete na:

www.clovekvtisni.cz

 


 

PROGRAM:

09:30 - 09:40; zahájení Workshopu, úvod

09:40 - 11:30; hra C´est la vie - zážitkový workshop s aktivním zapojením účastníků

C´est la vie (Takový je život) je workshop zaměřený na trénink sociálních dovedností, kdy se žáci 8. a 9. tříd ZŠ prostřednictvím interaktivní hry seznamují s „dospěláckou" realitou.

11:30 - 11:45; pauza

11:45 - 12:10; C´est la vie - reflexe hry

12:15 - 13:00; C´est la vie - sdílení zkušeností (zkušenosti účastníků z jiných poboček, včetně prezentace deskové hry a letního tábora pro děti)

13:00 - 13:45; pauza na oběd

13:45 - 14:10; klub Zastávka - prezentace aktivit klubu

Zastávka nabízí dětem a dospívajícím  ze sociálně znevýhodněných rodin odpolední vzdělávací a volnočasové aktivity. Důraz je kladen na zvýšení orientace ve vzdělávacím systému a na trhu práce.

14:15 - 15:45; hra Ghettout - prezentace PC hry, ukázka - účastnici si mohou hru sami zahrát

Ghettout je PC hra, vytvořená společností Tady a teď, zaměřená na problematiku života obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách v České republice.

15:45 - 16:00; pauza

16:00 - 16:25; „Kdo jsem a čím budu" - prezentace workshopu

„Kdo jsem a čím budu" je workshop o sebepoznání a sebereflexi vzhledem ke kariérní volbě pro žáky základních škol.

16:30 - 17:00; klub Matek - prezentace aktivit klubu, diskuse

Smyslem klubu je motivovat rodiče (zejména matky) k aktivní spoluúčasti na utváření budoucí vzdělávací a profesní dráhy svých dětí.

 

 

C´est la vie (Takový je život)

Pro koho je workshop určen:

-          žáci 8. a 9. tříd základních škol

-          studenti středních škol a SOU

-          skupiny dětí   školských a mimoškolských zařízeních (ve věkové kategorii od 13ti let)

 

Workshop je zaměřen na získávání sociálních kompetencí. Po jeho absolvování jsou si děti schopny lépe představit, co je v budoucím životě čeká a před jakými rozhodnutími budou nejspíše zanedlouho stát. Během workshopu si budou moci vyzkoušet různé modely chování, způsoby uvažování a různé dovednosti potřebné pro budoucí samostatný život (včetně scénářů, které by mohly vést k vážným životním obtížím). Děti svojí reflexí spojenou s herním zážitkem samy zhodnotí různé alternativy výběru životní cesty.

Workshop je tématicky zaměřen na vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikaci s úřady, trávení volného času. V rámci workshopu mají děti možnost zorientovat se v systému různých úřadů, různých typů smluv, vyzkoušet si pohovor u zaměstnavatele či pohovor u přijímacího řízení, naučí se psát životopis apod. Workshop simuluje život, kdy účastníci na začátku dostanou něco málo "peněz", občanský průkaz, mají ukončené základní vzdělání. Během workshopu mají za úkol nasbírat co nejvíce bodů, které se nasčítávají za získání bydlení, práce, vzdělání.

Hráč si sám volí fiktivní životní strategii a nese následky (pozitivní i negativní) této volby. Řeší otázky, které ho již vbrzku čekají: Na jaký úřad jí? Co všechno zařídit? Kdo platí zdravotní pojištění? Jak vyplnit formulář? Kdo mi může pomoci? Jaké mám povinnosti a jaká práva? Na co si dát pozor? Díky zrychlenému plynutí času má účastník hry šanci dohlédnout a také na "vlastní kůži pocítit", jaké důsledky mohou jeho činy a rozhodnutí mít. Samovolně a nenásilnou formou získává představu o kompetencích či znalostech, které by bylo vhodné dále rozvinout či si osvojit.

Důležitou součástí hry je nutnost účelně hospodařit s penězi i s časem, vlivem čehož si děti uvědomí nezbytnost stanovení a ujasnění osobních priorit (například vzdělávání x zábava x práce... ), a to s ohledem na budoucí úspěšné společenské začlenění. Poznají také nevýhody nedostatečného vzdělání při uplatnění na trhu práce, rizika hazardních her, páchání trestné činnosti...

Účastník hry si tak nanečisto projde rozličnými životními situacemi a nahlédne do možných scénářů své další životní cesty.

 

Klub Zastávka

Cílem klubu je pomoci dětem a dospívajícím zmírnit dopad sociálně znevýhodněného prostředí, pomoci jim řešit náročné životní situace, motivovat a aktivizovat ve vzdělávací a profesní dráze, pomoci s volbou povolání, rozšířit jejich přirozené  prostředí a omezit jejich sociální  izolaci. Aktivity klubu jsou zaměřeny na zvyšování informovanosti dětí a mládeže, posilování klíčových dovedností a schopností s důrazem na zvýšení orientace v českém vzdělávacím systému  a na trhu práce.

Dílčím cílem klubu je navázat se skupinou dětí ve věku od 13 let vztah důvěry, který může později pokračovat v  individuální práci s klientem (pomoc při výběru školy, zajištění stipendia, pomoc s přípravou na přijímací řízení, doprovod na den otevřených dveří). V klubu se osvědčily zejména aktivity, které děti nezažívají ve školním prostředí - využívání audiovizuálních prostředků, zvaní hosté prezentující konkrétní profesi, exkurze do firem. Program je dobré kombinovat také s volnočasovými aktivitami, které doplní výchovně-vzdělávací složku o jiné aktivity.

 

Aktivity klubu:

-        prezentace profesí s následnou diskusí s pozvaným reprezentantem dané profese

-        exkurze do firem a dílen

-        exkurze na SOU a SŠ

-        protidluhová prevence - seminář s praktickými ukázkami

-        workshop C´est la vie - trénink sociálních kompetencí

-        workshop Ghettout - virtuální simulace sociální reality

-        audiovizuální semináře

-        promítání filmů s následnou diskusí

 


Ghettout

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. se věnuje sociální práci s rodinami, které žijí na společenském okraji. Vedle toho se dlouhodobě věnuje i výrobě (dosud jen deskových) her, které simulují sociální realitu a mohou být využity jako didaktické nástroje ve vzdělávání. Počítačová hra Ghettout představuje vyústění dosavadních zkušeností jak v oblasti tvorby her, tak i v oblasti práce se sociálně vyloučenými lidmi.

Sociální vyloučení může mít mnoho podob. Hra GhettOut je zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami s dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. V tomto prostředí žije vysoký počet nezaměstnaných a většina lidí nemá vyšší dokončené vzdělání než základní.

Ve Vybydlově nejsou všichni příbuzní, ale je jich tam tolik, abyste mohli být pod jejich neustálou kontrolou. Pokud půjdete do zaměstnání nebo si naspoříte jinak peníze, hned si od vás přijde někdo půjčit. A tak je to se vším, žádný váš úspěch nebude jen vaším úspěchem, ale budete se o něj muset podělit se svojí rodinou. Pokud budete dávat, půjčovat, hostit, pak budete ve Vybydlově oblíbený, ale byt si asi nekoupíte. Začnete spořit, budete mít hotovost, ale nebudete ji chtít rozdat? Budete neoblíbený, rodina vás bude pomlouvat, a když někdy budete potřebovat pomoc, asi se jí nedočkáte... Nakonec si byt asi taky nekoupíte. Zkuste si udržet emancipovaný vztah k rodině tak, abyste něco uspořili a zároveň vás rodina nepomlouvala. Ale POZOR! Rodinou ve hře nejsou jen rodiče a jeden či dva sourozenci, ale tety, strejdové, bratranci a sestřenice, často natolik vzdálení, že vy sami ani netušíte, zda je máte. Ve Vybydlově je to trochu jinak - zkuste legálně pracovat, platit nájem a elektřinu, a k tomu nepodvádět.

Hra GhettOut představuje simulaci sociální reality. Vybydlov však nemusí být pouze známým Chánovem, Janovem, Masokombinátem či Předlicemi, ale může se jednat o zdánlivě normální čtvrť města, kde jen někteří obyvatelé nemají soukromí, na které je většina z nás zvyklá. V takto nesvobodném prostředí žije velká část Romů, kteří přišli v posledních letech či desetiletích ze slovenských osad. Většině z nich rodina někdy pomohla, a tak není snadné se k ní obracet  zády. Zkuste žít a přežít jako součást širší rodiny, solidární sítě a zjistíte, že práce načerno nebo občasné podvody jsou často jedinou možnou cestou.

 

Realizátor: Tady a Těď, o.p.s.

www.tadyateď.org

www.ghettout.cz

 

 

„Kdo jsem a čím budu"

Tento pracovní program vznikl jako nástroj, pomůcka pro snazší orientaci, lepší nasměrování a nakonec i úspěšné zvládnutí náročného a důležitého kroku absolventů základních škol. Tito mladí lidé řeší svou kariérní volbu v podobě výběru střední školy a své budoucí profese.

Workshop je zaměřen primárně na ně, jako na přímé účastníky kariérní volby. Na druhé straně se ale stává i užitečnou pomůckou pro ty, kteří jsou jim v této situaci průvodci. Zásadním požadavkem při jeho tvorbě byla jednoduchost pro toho, kdo programem lektoruje, stejně tak jako co největší srozumitelnost pro ty, kteří se jej účastní. Přes důraz, který je kladen na sebepoznání a sebehodnocení, cílem programu rozhodně není diagnostika či psychologické poradenství. Jedná se spíše o zamýšlení se nad sebou samým, svými zájmy, studijními předpoklady a vlastní budoucností. Tato zamyšlení mají napomoci při hledání odpovědi na otázku, kdo jsem a ujasnění si, nalezení či přehodnocení odpovědi na otázku, čím budu.

Kariérní volba zvláště u mladých lidí nejčastěji probíhá na základě vzorů. A to jak rodinných, tak z řad přátel. Často je tedy tato volba spíše odrazem přání (či nátlaku) ze strany rodičů a ne niterním přesvědčením a osobního zaměření studenta. Snahou tohoto programu je proto pokusit se přimět mladé lidi k tomu, aby se rozhodovali sami, na základě zamyšlení se nad vlastními možnostmi, očekáváním a ambicemi a to v závislosti na možnostech a typech středního vzdělávání.

Cílem tohoto programu je přispět k samostatnému, zodpovědnému a úspěšnému vykročení směrem k uspokojivému a naplňujícímu profesnímu životu.

 

 

klub Matek

Hodnota vzdělání má v prostředí sociálního vyloučení spíše podřadné postavení. Vzdělání nesymbolizuje úspěch, ani bohatství, které je v tomto prostředí tolik ceněno, naopak nejbohatšími bývají lidé pohybující se na hraně zákona, častěji však daleko za jeho hranicí. Důsledkem tohoto stavu je, že uplatnění na trhu práce většina lidí ohrožených sociálním vyloučením nalézá v tzv „nízkokvalifikovaných profesích", které nenabízejí žádný kariérní růst, šanci na navázání sociálních vztahů, apod. Přitom klást odpovědnost za budoucí kariéru přímo na klienta je nedostatečné, neboť ani ve většinové společnosti by nebyla kariéra úspěšná, pokud by k tomu dítě nemotivovaly rodiče. Smyslem klubu je proto motivovat rodiče (zejména matky) k aktivní spoluúčasti na utváření budoucí vzdělávací a profesní dráhy svých dětí a popularizovat hodnotu vzdělání jako jednu ze základních hodnot ovlivňujících společenské uplatnění. V rámci aktivit jsou účastnice také vzdělávány v oblasti sociální prevence, dluhové problematiky, mají možnost využít individuální sociálně-právní poradenství.

Aktivity klubu:

-        protidluhový seminář s poradnou

-        diskuse s pozvanými hosty

-        prezentace studijních programů a škol

-        výtvarná dílna

-        kulinářská dílna

-        prezentace profesí s následnou diskusí s pozvaným reprezentantem dané profese

-        příprava volnočasových aktivit pro děti

 

3_loga_velikost_10.jpg

Evropský sociální fond

Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Magistrátem Hlavního města Praha

 


Daniel Hůle
© Člověk v tísni, o.p.s.