7. Řízení a podpora služby

7.1. Organizace a administrativa
Pracovní poradce je součástí lokálního týmu a efektivní sdílení je nezbytné pro realizaci jednotlivých služeb. Pracovní poradce je personálně řízen koordinátorem služeb, pokud není stanoveno jinak. V metodické oblasti poskytuje koordinátorovi součinnost vedoucí programu PP. Pracovní poradci se pravidelně účastní následujících aktivit a vykonávají tyto činnosti:

a) Pobočková porada
Jednou týdně se pracovní poradce účastní porady místní pobočky.

b) Klientská porada
Tam, kde je tento institut ustanoven, se pracovní poradce na základě rozhodnutí nadřízeného koordinátora účastní spolu s TSP a případně koo PV porad o klientech.

c) IK s KOO
Pracovní poradce absolvuje s koordinátorem jednou měsíčně individuální konzultaci. Toto IK je zaměřeno primárně na spolupráci v týmu, klientskou práci, strategii aplikace služby ve městě..

7.2. Sdílení a vzdělávání
Pracovní poradce se účastní různých aktivit, jejichž cílem je zvyšování kompetencí a rozšiřování zkušeností. Mezi základní takovéto činnosti patří:

a) Úvodní stáž
Po nástupu absolvuje nový pracovní poradce minimálně 3 stáže u svých kolegů z jiných lokalit. Tato stáž trvá minimálně 2 dny, lépe však 3 dny. Po stáži zpracuje pracovní poradce zprávu o realizované stáži pro koordinátora služeb a vedoucího programu PP. Ve zprávě bude obsaženo: očekávání od stáže, průběh stáže, zhodnocení přínosu ve vztahu k očekáváním. Zápis je zaslán vedoucímu služby a ten jej následně umístí do ARA. Tato zpráva by měla být v rozsahu maximálně do 1 nms. Na základě této stáže je pak realizována IK mezi PP a vedoucím programu tak, aby zjištěné poznatky mohli přispět ke zkvalitnění služby.

b) Průběžná stáž
3x ročně se každý pracovní poradce účastní jednodenní (případně i dvoudenní) stáže u pracovního poradce v jiné lokalitě. Poté pracovní poradce vyhotoví zprávu podobně jako v případě úvodní stáže. Ve zprávě bude opět obsaženo: očekávání od stáže, průběh stáže, zhodnocení přínosu ve vztahu k očekáváním. Navíc však bude doplněno krátké zhodnocení rozdílů vlastní a hostované lokality, resp. města. Zápis je zaslán vedoucímu služby a ten jej následně umístí do ARA. V případě, že v daném roce nastoupí nový PP, tento se zúčastní maximálně 4 stáží během roku.  

c) Setkání týmu pracovních poradců
Každý měsíc (většinou 2. středa v měsíci) se koná setkání celého týmu pracovních poradců. Na toto setkání si pracovní poradce připravuje kasuistiku zpracovanou dle vzoru:
-    rodinná a pracovní anamnéza
-    přání a očekávání klienta
-    omezení a překážky
-    možnosti zaměstnání – situace na trhu
-    pracovní poradenství
-    otázky a hypotézy
-    shrnutí

Perioda je domluvena individuálně, většinou se však jedná o termín jednou za dva měsíce. Na setkáních se kromě kasuistického semináře rozvíjí služba pracovního poradenství a jsou zvyšovány kompetence pracovních poradců v různých oblastech (exekuce, dluhové poradenství, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, ekonomický rozhled, atd.). Zápis ze setkání je vždy uložen do ARA a přístup k tomuto zápisu mají všichni pracovníci PSI.

d) IK s vedoucím programu
3 x ročně (pokud není domluveno jinak) se pracovní poradce účastní IK s vedoucím programu PP. Předmětem této konzultace jsou především metodologické aspekty v přímé práci s klienty. Tohoto IK se v případě zájmu může účastnit i KOO příslušného PP. Ze setkání je vyhotoven zápis a ten je následně umístěn do ARA.

e) Interaktivní ARA – fórum
Vzhledem ke skutečnosti, že pracovní poradce ve většině případů působí v lokalitě sám, je důležité mít možnost kontinuálního sdílení zkušeností s ostatními pracovními poradci. K tomuto účelu slouží diskusní fórum, které je součástí systému ARA. V případě potřeby je možné položit dotaz na konkrétní zkušenost ostatním pracovním poradcům s tím, že vznesení dotazu je indikováno všem osloveným uživatelům přímo v klientské sekci ARA. Tento nástroj může být funkční pouze v případě, že je využíván všemi zúčastněnými pracovníky. Proto by měl každý PP v případě, že je osloven, se na fórum podívat a pokud může, poskytnout radu partnerskému PP.

7.3. Podpora a supervize
Sociální realita našich klientů je složitá, nepřehledná a především permanentně proměnlivá – nestabilní. Není možné popsat všechny situace a proto je nezbytná existence různých forem navzájem se doplňujících podpor. Mezi tyto podpory patří IK s KOO i s vedoucím služby, setkání pracovních poradců, ARA-fórum, klientská porada, stáže, atd. Přes všechny tyto nástroje je samozřejmě možné obrátit se s dotazem přímo na případového supervizora (KOO), kolegy pracovní poradce, popřípadě na vedoucího služby. Využívání tohoto institutu může pracovnímu poradci významnou měrou usnadnit postup při řešení konkrétní zakázky, neboť je pravděpodobné, že se s podobným problémem již setkal poradce v jiné lokalitě.  

V mnoha případech neúspěšná práce s klienty vede ke ztrátě motivace pracovního poradce. Tento stav, kdy se zprostředkovávání příliš nedaří, může trvat i několik měsíců, což vyžaduje zvláště vysokou odolnost v přímé práci s klienty. V situaci, kdy vzrůstá u pracovního poradce frustrace, popřípadě při jiných problémech, jako např. neshody v týmu, atd. mohou poradci využívat institut externí supervize. Supervizi je samozřejmě možné využívat i při neexistenci akutních potíží, jako preventivní nástroj. Jde však o nástroj vysoce individuální povahy a jeho využívání je především podmíněno potřebou ze strany poradce.

7.4. Evaluace, evaluační kritéria
(bude dopracová
Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.