Pracovní profil Kariérního poradce (KP) a náplň práce

A. Skupinová práce s dětmi, klienty
Práce ve skupině tvoří nejčastější formu práce s klienty. Mezi hlavní nástroje práce ve skupině patří testovací sady dispozic klientů, různé formy modifikace hry Cest la vie a další motivační hry. Tyto nástroje jsou používány především ve škole v rámci běžné výuky, v různých ústavních zařízeních (především DD) a v různých klubech či komunitních centrech. Při skupinové práci není s klienty podepisován klasický kontrakt, ale upravená prezenční listina, která obsahuje kromě jména ještě rok narození a zařízení, kde byla aktivita uskutečněna.

Cíl: Zprostředkování zkušeností s institucionálním prostředím naší společnosti, diagnostika predispozic jednotlivých žáků.

B. Přímá individuální práce s klienty
Významnou náplní práce kariérního poradce je také přímá práce s klientem. Podrobně jsou jednotlivé formy přímé práce s klienty zpracovány v metodice Pracovního poradenství. Maximální důraz je kladen na práci v terénu, v přirozeném prostředí klienta a zázemí kanceláře je využíváno spíše jako zázemí pro již pokročilejší spolupráci s klientem.

Cíl: Zvyšování kvalifikace klienta, zprostředkování dalšího vzdělávání, asistence v procesu vzdělávání, zprostředkování dlouhodobého legálního zaměstnání, asistence v pracovním procesu, konsolidace dluhů, oddlužení, atd.

C. Systematická práce s institucionálním prostředím
Podobně jako u přímé práce s klienty je i tato oblast podrobně rozpracována v Metodice PP. Důraz je kladen mimo jiné na partnerský přístup ve vztahu ke vzdělávacím institucím, k dětským domovům a jiným ústavním zařízením. Důvěra představitelů těchto institucí je klíčovým předpokladem úspěchu služby. Proto je při spolupráci kariérního poradce s institucemi důležitá otevřenost, partnerský přístup. Kariérní poradce aktivně oslovuje představitele institucí s možnými nabídkami aktivit.

Cíl: Vytváření efektivní sítě zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí, partnerské vztahy s úřady práce, atd.

D. Organizace a administrativa
Kariérní poradce je součást lokálního týmu a efektivní sdílení je nezbytné pro realizaci jednotlivých služeb. Kariérní poradce je personálně řízen koordinátorem služeb, pokud není stanoveno jinak. V metodické oblasti poskytuje koordinátorovi součinnost vedoucí programu KaPPo. Kariérní poradci se pravidelně účastní následujících aktivit a vykonávají tyto činnosti:

1. Pobočková porada - jednou týdně se kariérní poradce účastní porady místní pobočky

2. Klientská porada - tam, kde je tento institut ustanoven se kariérní poradce na základě rozhodnutí nadřízeného koordinátora účastní spolu s TSP a případně koo PV porad o klientech.

3. IK s KOO - Kariérní poradce absolvuje s koordinátorem jednou měsíčně individuální konzultaci. Toto IK je zaměřeno primárně na spolupráci v týmu, klientskou práci, strategii aplikace služby ve městě, atd.

4. IK s vedoucím programu - 3 x ročně (pokud není domluveno jinak) se kariérní poradce účastní IK s vedoucím programu PP. Předmětem této konzultace jsou především metodologické aspekty v přímé práci s klienty.

E. Sdílení a vzdělávání
Kariérní poradce se účastní různých aktivit, jejichž cílem je zvyšování kompetencí a rozšiřování zkušeností. Mezi základní takovéto činnosti patří:

1. Úvodní stáž - po nástupu absolvuje nový kariérní poradce minimálně 3 stáže u svých kolegů z jiných lokalit. Tato stáž trvá minimálně 2 dny. Po stáži zpracuje kariérní poradce zprávu o realizované stáži pro koordinátora služeb a vedoucího programu PP. Ve zprávě bude obsaženo: očekávání od stáže, průběh stáže, zhodnocení přínosu ve vztahu k očekáváním.

(v tuto chvíli nelze realizovat)

2. Průběžná stáž - 3x ročně se každý kariérní poradce účastní jednodenní (případně i dvoudenní) stáže u kariérního poradce v jiné lokalitě. Poté kariérní poradce vyhotoví zprávu podobně jako v případě úvodní stáže. Ve zprávě bude opět obsaženo: očekávání od stáže, průběh stáže, zhodnocení přínosu ve vztahu k očekáváním. Navíc však bude doplněno krátké zhodnocení rozdílů vlastní a hostované lokality, resp. města.

(v tuto chvíli nelze realizovat)

3. Setkání týmu kariérních poradců - každý měsíc (většinou 4. středa v měsíci) se koná setkání celého týmu kariérních poradců. Na toto setkání si kariérní poradce připravuje kasuistiku. Perioda je domluvena individuálně, většinou se však jedná o termín jednou za dva měsíce. Na setkáních se kromě kasuistického semináře rozvíjí služba kariérního poradenství a jsou zvyšovány kompetence kariérních poradců v různých oblastech (práce se skupinou, rozvoj aplikačních nástrojů, exekuce, dluhové poradenství, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, ekonomický rozhled, atd.)

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.